Faite socio!

Poderán ingresar na asociación todas aquelas empresas ou profesionais que reúnan as condicións establecidas nos Estatutos.

Información e documentos que deberá aportar o interesado/a:

Profesional autónomo: 

 • Nome completo e DNI.
 • Enderezo e correo electrónico. 
 • Titulación oficial en conservación e restauración.
 • Alta e vixencia do imposto de Actividades económicas (IAE).
 • Recibo do pago do último mes de autónomos

Sociedades mercantís: 

 • Denominación social e CIF.
 • Enderezo e correo electrónico.
 • Nome completo e DNI do representante.
 • Acreditación da personalidade do representante: certificación acreditativa da elección nominativa da persoa que actuará en nome da sociedade e da súa condición (socio: escrituras, persoal laboral: documento de relación Nominal de traballadores -RNT-).
 • Titulación oficial en conservación e restauración. No caso de non corresponderse coa persoa representante débese acreditar a súa condición (socio:escrituras, persoal laboral: documento de relación nominal de traballadores -RNT-).
 • Alta e vixencia do imposto de actividades económicas (IAE).
 • Certificación de non ter débedas coa seguridade Social.

Todos os socios deberán ademais: 

 • Ter o compromiso de actualizar a documentación aportada no caso de que algúns dos seus datos cambie.
 • Aceptar os estatutos da asociación.
 • Aceptar o código Deontolóxico.
 • Conseguir aval de dous socios (poderáse solicitar na reunión de presentación).

Consultas.

Para obter máis información sobre algún dos puntos mencionados ou facer algunha suxerencia, pode enviar a súa consulta ó correo crg.asociacion@gmail.com ou cubrir o formulario máis abaixo.

Solicitar alta de socio.

Se quere darse de alta como socio, pode cubrir o seguinte formulario e porémonos en contacto con vostede na maior brevidade posible.